Tràmits Judicials

La Curatela Advocats disposa d’un equip d’advocats especialistes en dret civil, penal i administratiu. En aquestes disciplines els nostres lletrats ofereixen assessorament i assistència integral personalitzada en tot tipus de procediments davant dels Jutjats i Tribunals.

Entre d’altres serveis oferim:

Figures de protecció personal: Procediments judicials i actuacions en relació a les figures de protecció personal (tutela, curatela, defensor judicial, assistent personal, etc.).

Dret de família: Adopcions, separacions, divorcis i ruptures de parelles estables, amb i sense fills.

Dret immobiliari: Clàusules terra “cláusula suelo”, Planificació d’operacions sobre immobles, assessorament i negociació. Lloguer d’immobles i procediments de desnonament. Dissolució de condominis i tot tipus de procediments relacionats amb comunitats de propietaris o propietat horitzontal.

Dret successori: estudi i assessorament testamentari, reclamacions sobre herències i legítimes, negociacions extrajudicials i mediació, actes d’última voluntat, tramitació d’herències i altres procediments vinculats amb la successió.

Dret aplicat a fundacions i associacions: assessorament especialitzat enfocat a tot tipus d’entitats del tercer sector, especialment entitats tutelars i del sector sanitari i/o sociosanitari). Els nostres advocats són experts en prestar assessorament en la creació, constitució i funcionament de tot tipus d’entitats.

Dret civil: Procediments judicials i actuacions en relació a la reclamació de deutes, procediments societaris i judicis canviaris per impagament de xecs o pagarés.

Dret penal: Procediments judicials i actuacions en relació a tot tipus de delictes contra la vida, integritat física, llibertat, integritat moral, intimitat, honor, violència intrafamiliar, etc.